Nagradna igra

“Orangina shake the pulp”

Na temelju odredbi članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) OBALA GRUPA d.o.o., Planinska 13, 10000 Zagreb,  , OIB: 44536091541, zastupana po direktoru Božo Lovrić (u daljnjem tekstu Priređivač i/ili Obala Grupa), donosi

PRAVILA
Nagradne igre “Orangina shake the pulp”

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

 1. Nagradnu igru priređuje i organizira: OBALA GRUPA d.o.o., Planinska 13, 10000 Zagreb, OIB: 44536091541, u daljnjem tekstu: Priređivač. Prema ovim Pravilima Priređivač priređuje Nagradnu igru pod nazivom: “ Orangina shake the pulp“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).
 2. Pravila će biti objavljena na stranici Obala grupa (http://www.obalagrupa.com/pravila-nagradni-natjecaji/?age-verified=e2ab935f27)  i biti će dostupna za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre.

SVRHA NAGRADNE IGRE

Članak 2.

 1. Svrha nagradne igre je promidžba brenda Orangina na društvenim mrežama.

TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE

Članak 3.

 1. Nagradna igra trajati će od 04.09.2021. godine do 14.09.2021. godine na Instagram profilu @oranginaadria

SUDIONICI NAGRADNE IGRE

Članak 4.

 1. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi građani – sudionici Nagradne igre i to oni koji prihvaćaju Pravila nagradne igre koja će biti objavljena na Orangina službenoj stranici ((http://www.obalagrupa.com/pravila-nagradni-natjecaji/?age-verified=e2ab935f27). U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici Obala Grupa d.o.o., Zagreb i članovi njihove uže obitelji.

NAČIN SUDJELOVANJA

Članak 5.

 1. Za sudjelovanje u nagradnoj igri Sudionik treba u vrijeme trajanja ispod objave nagradne igre:
 • Označiti objavu sa sviđa mi se
 • Zapratiti Instagram profil @oranginaadria
 • Označiti osobu koja ti uvijek pomaže osvojiti nagrade easygiveaway.com
 • Slučajnim odabirom putem aplikacije easygiveaway.com biti će izabran po jedan pobjednik u svakom od termina navedenih u Ćlanku 3.
 1. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s neograničenim brojem vlastitih komentara.

NAGRADNI FOND

Članak 6.

 1. Ukupni nagradni fond: : 5.999,00 HRK slovima: pettisućadevetstodevedesetidevet kuna).
 1. Priređivač̌ se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

NAGRADE

Članak 7.

 1. Nagradni fond sačinjavaju sljedeće nagrade

1x Sony Playstation 5.

 1. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.
 2. Priređivač̌ ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu iz čl.7. st 1 ovih Pravila.

OBJAVA DOBITNIKA

Članak 8.

 1. Izvlačenja nagrade održati će 15.09.2021. u poslovnim prostorima Priređivača ili na odvojenoj lokaciji.
 1. Priređivač̌ uzima u obzir pravilno poslane vlastite komentare iz čl. 5 st. 1 Pravila pristigle Priređivaču najkasnije do 14.09.2021..

PRAVILA PRIVATNOSTI

Članak 9.

 1. Priređivač̌ će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.
 2. Ako ste za to dali izričitu privolu, Priređivač̌ može Vaše osobne podatke obrađivati u promotivne svrhe putem društvenih mreža i drugih digitalnih i tiskanih medija.
 3. Ako ste izabrani kao dobitnik ove nagradne igre, Priređivač̌ kao voditelj obrade osobnih podataka ima legitimni interes da Vaše ime i prezime objavi na internetskim stranicama i stranicama društvenih mreža Priređivača, kao i odabranim profilima angažiranih kreatora u svrhu obavještavanja ostalih sudionika promotivnog natječaja o izabranom dobitniku.
 4. Svi uvjeti prikupljanja i obrade osobnih podataka zbog opisane svrhe, kontakt podatci Službenika za zaštitu osobnih podataka, kao i prava ispitanika u pogledu takve obrade, detaljno su opisani u Obavijesti o Privatnosti i Kolačićima.

JAMSTVO DODJELE NAGRADA

Članak 10.

 1. Za dodjelu nagrada iz članka 7. dobitniku jamči OBALA GRUPA d.o.o., Planinska 13, 10000 Zagreb, OIB: 44536091541.

MALOLJETNICI I OSOBE S OGRANIČENOM POSLOVNOM SPOSOBNOŠĆU

Članak 11.

 1. Dobitniku će dobivena nagrada iz čl. 7. st. 1 ovih Pravila biti dostavljena od strane djelatnika Obala Grupa d.o.o. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog roditelja ili staratelja uz predočenje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste.
 2. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri jedino ukoliko roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu u ime maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže s Pravilima nagradne igre.
 3. Ukoliko je dobitnik nagrade osoba s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva osoba stječe pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog roditelja odnosno staratelja.

PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 12.

 1. Rok u kojem se dobitnik mora javiti Priređivaču, odnosno kreatoru radi preuzimanja nagrade iznosi 30 dana od dana u kojemu je putem Inboxa na društvenoj mreži kreatora obaviješten o činjenici da je osvojio nagradu.
 2. Ukoliko se dobitnik u gore navedenom roku iz st. 1. ovog članka nije javio Priređivaču, odnosno Kreatoru, Priređivač̌ će dobitnika ponovno u roku 8 dana obavijestiti o dobitku. Dobitnik je dužan u naknadnom roku od 15 dana od dana primitka obavijesti javiti se Priređivaču radi preuzimanja nagrade, sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.
 3. Ako dobitnik niti u naknadnom roku iz st. 2. ovog čl. ne podigne nagradu, gubi pravo na istu, a Priređivač̌ će popis nepodignutih nagrada dostaviti u Ministarstvo financija čl.15. st.3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
 4. Priređivač̌ će u roku 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade vrjednijih od 5.000,00 kn, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

KOMISIJA PRIREĐIVAČA

Članak 13.

 1. Predsjednik uprave društva Obala Grupa d.o.o. imenovat će Komisiju koja se sastoji od tri člana, koja će pripremiti i kontrolirati tijek izvlačenja dobitka i o tome sačiniti zapisnik

PREKID NAGRADNE IGRE

Članak 14.

 1. Priređivač̌ može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Priređivača.
 2. Priređivač̌ će o prekidu obavijestiti javnost putem društvenih medija iz čl. 1. ovih Pravila.

AUTENTIČNO TUMAČENJE PRAVILA

Članak 15.

 1. U skladu sa člankom 11. Izjave o osnivanju obala Grupa d.o.o., ova Pravila potpisuje Uprava Društva. Priređivač̌ si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje Uprava Društva.
 2. Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Priređivača.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

 1. U slučaju spora između sudionika Nagradne igre i Priređivača ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.
 2. Priređivač̌ ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač̌ i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.
 3. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
 4. Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja odnosno staratelja, ukoliko se radi o dobitniku iz Čl. 11., st. 2. i 3. ovih Pravila.

U Zagrebu, 12.08.2021. godine.

Obala Grupa d.o.o.

Predsjednik Uprave

Ova Pravila odobrena su Rješenjem Ministarstva financija RH :

KLASA: UP/I-460-02/21-01/368

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 31. kolovoz 2021.